Get Adobe Flash player

สารคดี..ไหว้พระดี เมืองสกลนคร

สารคดี "ท่องเที่ยวเมืองธรรมะ ไหว้พระดีเมืองสกลนคร" นำท่านสู่ดินแดนอารธรรมแห่งอีสาน ดินแดนของพระอริยสงฆ์ เปิดประตูสู่เมืองถิ่นมั่นในพุทธธรรม....

 


อำนวยการผลิตโดย
รายการตะวันธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตะวัน คำสุจริต
บทสารคดี


Copyright © 2559. www.burapajan.com บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต