Get Adobe Flash player

บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ www.burapajan.com

ประวัติครูบาอาจารย์

ประวัีติครูบาอาจารย์ที่ได้จัดทำ/รวบรวม/เรียบเรียง และสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

 

๑.ชีวประวัติหลวงปู่สีลา อิสฺสโร วัดอิสระธรรม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

๒.ชีวประวัติหลวงปู่พุฒิ ยโส วัดคามวาสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

๓.ชีวประวัติหลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต วัดศรีจำปาชนบท อ.พังโคน จ.สกลนคร

๔.ชีวประวัติหลวงพ่อแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

๕.ชีวประวัติหลวงพ่อสัมมา ขันติปาโล วัดป่าดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร

๖.ชีวประวัติหลวงปู่สมัย ทีฆายุโก วัดป่าโนนแสงทอง อ.พังโคน จ.สกลนคร

๗.ชีวประวัติหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

๘.ชีวประวัติหลวงปู่คำดี ปัญโญภาโส วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

๙.ชีวประวัติหลวงปู่อุ่น อุตฺตโม วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

๑๐.ชีวประวัติหลวงพ่อประนอม วิริโย วัดศรีโพนเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร

๑๑.ชีวประวัติหลวงปู่ปาน คุตฺตสติ วัดกุดไผท อ.เมือง จ.สกลนคร

๑๒.ชีวประวัติหลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

๑๓.ชีวประวัติหลวงปู่บุญ ชินวังโส วัดศรีสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

๑๔.ชีวประวัติหลวงปู่พร สุมโน วัดประชานิยม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

๑๕.ชีวประวัติหลวงปู่บุญมี ฐิตปุญฺโญ วัดประชานิยม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

๑๖.ชีวประวัติหลวงปู่ประสาร ปัญฺญาพโล วัดคามวาสี อ.สว่า่งแดนดิน จ.สกลนคร

๑๗.ชีวประวัติหลวงปู่คำพอง เขมปัญฺโญ วัดศรีสำราญ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

๑๘.ชีวประวัติหลวงปู่บัวไข สันฺตจิตฺโต วัดสันติสังฆาราม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๑๙.ชีวประวัติหลวงพ่อวัชร เตมิโย วัดใหม่เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

๒๐.ชีวประวัติหลวงพ่ออินตอง สุภวโร วัดวีระธรรม อ.พังโคน จ.สกลนคร

๒๑.ชีวประวัติหลวงพ่อทองแก้ว สุจิณฺโณ วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๒๒.ชีวประวัติ พระอาจารย์พยุง ชวนปัญฺโญ วัดภูริทัตตถิราวาส อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๒๓.ชีวประวัติพระอาจารย์เชาวรัตน์ กัมฺมสุทฺโธ วัดท่าวังหิน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๒๔.ชีวประวัติพระอาจารย์จำรัส จันฺทโชโต วัดเจริญสมณกิจ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

๒๕.ชีวประวัติพระอาจารย์พรมมา จัตฺตภโย วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

๒๖.ชีวประวัติพระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร วัดป่าถ้ำโำพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร

๒๗.ชีวประวัติพระอาจารย์ไพรเวช ขิปฺปาภิญฺโญ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

๒๘.ชีวประวัติหลวงพ่อสัมภาษณ์ โกวิโท วัดกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

๒๙.ชีวประวัติพระอาจารย์วิชิต วิชิโต วัดป่าภูธรพิทักษ์ อ.เมือง จ.สกลนคร

๓๐.ชีวประวัติพระอาจารย์ประสงค์ กิตฺติสาโร วัดป่าวิสุทธิธรรม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

๓๑.ชีวประวัติหลวงพ่อทวยเทพ สุภาจาโร วัดป่าโนนขุมเงิน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

๓๒.ชีวประวัติพระอาจารย์สมัย สมาหิโต (อ.จ่อย) วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๓๓.ชีวประวัติพระอาจารย์เลื่อน ยานิโก วัดป่าดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร

๓๔.ชีวประวัติหลวงพ่อเขี่ยม สรโย วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๓๕.ชีวประวัติหลวงพ่อหลอ นาถกโร วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

๓๖.ชีวประวัติย่อหลวงพ่อสุพัฒน์ สุขกาโม วัดประสิทธิ์สามัคคี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

๓๗.ชีวประวัติย่อหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

๓๘.ชีวประวัติย่อหลวงปู่มั่น ภูึริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

๓๙.ชีวประวัติย่อหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๔๐.ชีวประวัติย่อหลวงปู่แตงอ่อน กัลยาณธัมฺโม วัดป่ากัลยาณธัมโม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

๔๑.ชีวประวัติย่อหลวงปู่อุ่น กัลยาณธัมฺโม วัดป่าวิสุทธิธรรม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

ู๔๒.ชีวประวัติย่อหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

๔๓.ชีวประวัติย่อหลวงปู่ลี ฐิตธัมฺโม วัดฐิติธรรมาราม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

๔๔.ชีวประวัติหลวงพ่อแปลงสุนทโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

๔๕.สารคดี ชุด ท่องเที่ยวเมืองธรรมะ ไหว้พระดีที่สกลนคร

๔๖.สารคดี ชุด ประวัติวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

๔๗.สารคดี ชุด วัดป่าถ้ำโพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร

๔๘.สารคดี ชุด วันเข้าพรรษา

๔๙.สารคดีตามรอยธรรมบุรพาจารย์ ชุด ถิ่นอริยธรรมสกลนคร

๕๐.สารคดี ชุด พระธรรมทูต

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต

ผู้เขียน/รวบรวม/เรียบเรียง/บรรยาย

 

 


Copyright © 2559. www.burapajan.com บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต