Get Adobe Flash player

มติสงฆ์ พิจารณาเรื่องวัดป่าโคโลราโดฯ

มติคณะสงฆ์ลูกศิษย์ในองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  พิจารณาความเหมาะสม เกี่ยวกับการดำเนินงานสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา..

 

 

ตามรอยธรรมบุรพาจารย์
หนังสือพิมพ์สยามมีเดีย สหรัฐอเมริกา
www.siammedia.org/articles/tawan/index.php

โดย ตะวัน คำสุจริต                                                                           www.burapajan.com

   ฉบับที่แล้ว  ตามรอยธรรมบุรพาจารย์  ได้นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานสร้างวัดป่าโคโลราโดหลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  เพื่อน้อมถวายบูชาพระคุณแด่องค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์  พระมหาบุรษผู้ภักดีต่อแผ่นดิน  ซึ่งทางคณะสงฆ์ลูกศิษย์ในองค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  เมตตาเดินทางมาดูพื้นที่การก่อสร้างวัดดังกล่าว  จำนวน  ๑๗  รูป  พร้อมฆราวาสลูกศิษย์จำนวนหนึ่ง            

                หลายท่านอาจจะสงสัยว่า  เมื่อหลวงตาท่านละสังขารเข้าสู่พระนิพพานแล้ว  จะให้ใครเป็นผู้ดำเนินงานแทนองค์หลวงตา  ผู้เขียนขอนำผู้อ่านย้อนไปยังสมัยพุทธกาล  ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงปลงพระชนมายุสังขารเข้าสู่พระนิพพาน  พระอานนท์ได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว  จักให้ใครเป็นใหญ่ในการปกครอง”  พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า  “ดูก่อนอานนท์  ธรรมและวินัยนั้นแลจักเป็นศาสดาแทนเราตถาคต  เมื่อเราดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว”  คือ  พระพุทธองค์ทรงให้ใช้หลักพระธรรมวินัย  หรือคณะสงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครองพุทธบริษัททั้งสี่ 

                มิใช่ผู้เขียนจะเอาองค์หลวงตาไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าแต่ประการใด  เพราะองค์หลวงตาก็เป็นสาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  มีอะไรก็ต้องเอาหลักพระธรรมวินัยมาอ้างอิง  ถือเป็นการดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้.....ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน  เมื่อองค์หลวงตาท่านละขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้ว  เรื่องบริหารงานต่างๆ  ท่านก็มอบหมายให้กับคณะสงฆ์  คณะศิษย์  เป็นผู้ดำเนินงานสานต่อเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ขององค์ท่าน  เพื่อให้สำเร็จเป็นวัดที่สมบูรณ์เรียบร้อย  ก่อนที่องค์หลวงตามหาบัวท่านจะละสังขาร  ท่านได้จับมือท่านพระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน  เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด  องค์ปัจจุบัน  แล้วเมตตาพูดว่า  มือของครูอาจารย์  กับมือของลูกศิษย์ลูกหา  ญาติมิตรเพื่อนฝูง  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้แทนกันได้  ไว้ใจกันได้”

                การดำเนินงานสร้างวัดถวายองค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  ทางคณะสงฆ์  และคณะศิษย์ในองค์หลวงตามหาบัว  จึงจำเป็นต้องเดินทางมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ  เงียบสงบ เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม  และดำเนินตามปฏิปทาขององค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  ดังนั้นตามรอยธรรมบุรพาจารย์ในฉบับนี้  จึงขอนำเอามติที่ประชุมคณะสงฆ์  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ  พร้อมอนุโมทนาโดยทั่วกัน

 

คณะสงฆ์ และคณะศิษย์ ในองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

มติคณะสงฆ์ของคณะลูกศิษย์

ในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน      

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

ตามที่คณะสงฆ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  ได้ประชุมพิจารณาเรื่องการสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อให้สมกับความเมตตาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์  ดังที่ได้ลงนามประชุม และลงนามแสดงการได้รับฉันทะจากการหารือกัน โดยมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  แล้วนั้น

               บัดนี้ คณะทำงานของพระสงฆ์ทั้งหมด  ได้หารือและดำเนินการร่วมกับ พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)   เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ร่วมกับ คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์  เมืองเดนเวอร์  รัฐโคโลราโด  และคุณอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER อเล็กซานเดรีย  รัฐวอร์จิเนีย  ซึ่งมีรายงานการประชุม  Minute    of  Luangta Forest Temple of  America:   เมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน ค.ศ. 2011  ที่  วัดภูริทัตตวนาราม(Buddhist Temple   of America)  เป็นที่รับรองของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีการประชุมพร้อมกัน ณ ที่พักรับรองท่าอากาศยานนานาชาติลอสเองเจลิส  (Hilton Los Angeles Airport)  จึงได้บันทึกเป็นหนังสือ เพื่อให้ลงนามประชุม และลงนามแสดงการได้รับฉันทะจากการหารือกัน  ตามมติอันเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

                ๑. มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐอเมริกา (The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization (The BTFT.C.Org)  จะมีอยู่จริง และสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือไม่ก็ตาม วัดป่าบ้านตาด  จังหวัดอุดรธานี จะออกใบอนุโมทนาบัตร ฝากให้มูลนิธิ ฯ ถึงผู้บริจาค  เฉพาะที่วัดป่าบ้านตาดได้รับตัวเงิน หรือมีหลักฐานการโอนเงินถึงบัญชีของวัดป่าบ้านตาด โดยพระ อาจารย์สุดใจ ทันตมโน เท่านั้น

๒. ให้มีองค์กรชื่อว่า  Luangta Forest Temple of America  และรับรองการขอจดแจ้งชื่อองค์กรเช่นนี้ ที่พระมหาสมาน  สำนวนเลิศ  กตปุญโญ ( Phramaha Saman Samnuallers) ได้จดแจ้งไว้ที่ County of  Los Angeles, California  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามมติของคณะทำงานเลือกพระภิกษุที่ได้สัญชาติอเมริกัน หรือมีหนังสืออนุญาตอยู่อาศัยถาวร (Green Card) และคุ้นเคยพอไว้ใจกันได้  เชื่อใจกันได้ (ท่านเป็นพระของเจ้าอาวาสวัดสุวรรณจินดาราม  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และเป็นน้องชายของเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต) ซึ่งทั้งสองเคยเป็นพระวัดป่าบ้านตาด) ทั้งนี้จะได้ดำเนินการต่อไปจนได้เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization)

                ๓. รับทราบหมายเลขผู้เสียภาษี (Tax Identification Number) ของ  Luangta Forest Temple of America  คือ 45 – 2434362  ณ บ้านเลขที่  5610 Howard  ST  Ontario CA, 91762  (สำนักแม่ชีของวัดภูริทัตตวนาราม)  และติดต่อเมล์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                ๔. ขอเมตตาจาก พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)  เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ให้เป็นผู้จดแจ้งชื่อองค์กรหรือชื่อวัด ในมลรัฐโคโลราโด  และมลรัฐอื่น ๆ  ทั่วสหรัฐ  ตามขั้นตอน ดังนี้

๑)     ขอเช่า P.O. Box  หรือ มีบ้านเลขที่ติดต่อ

๒)    ขอหมายเลขผู้เสียภาษี (Tax Identification Number) ที่ IRS (Internal Revenue

Service)

๓)    ขอจดแจ้งชื่อองค์กร หรือชื่อวัดที่ Registrar – Recorder/County Clerk

๔)    ดำเนินการให้เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร( Non Profit Organization)

๕. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executives) ของมูลนิธิ  Luangta Forest Temple of

America  ประกอบด้วย

๑)     พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร    

 เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน อ.เมือง  จ.อุดรธานี                 ประธานคณะกรรมการ

๒)    พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน

  เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด     อ.เมือง  จ.อุดรธานี              รองประธานคณะกรรมการ

       ๓)  พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร)

  เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

                                                                                                                                      รองประธานคณะกรรมการ

        ๔) พระอาจารย์สมภพ  อภิวัณโณ                                                เลขานุการ

  ๕) นางอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER                                      ผู้ช่วยเลขานุการ

        ๖) นายอดิศักดิ์  แ ต้สุวรรณ                                                            เหรัญญิก

        ๗) คุณพิชญ์  แก่นกำจร                                                                 ผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการกิตติมศักดิ์  ประกอบด้วย

๑)     พระนิเทศศาสนคุณ (พระอาจารย์สมาน  สิริปัญโญ)

เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา มลรัฐเท็กซัส

๒)    พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)   

เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

๓)    พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม          

เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่    อ.เมือง   จ. สกลนคร

๔)    พระครูวัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์จิรวัฒน์  อัตตรักโข)

เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

๕)    ม.ร.ว.ทองศิริ  ทองแถม

๖)     พลเรือโทตรีรัตน์  ชมะนันทน์

๗)    ดร. แพทย์หญิงอมรา  มลิลา

๘)    ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล

๙)     ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ศิริพานิช

                ๑๐)  คุณสุพรรณี  นิลเพชร

                ๑๑)  นายวิชิต  แก่นกำจร

   ๑๒)  นายสัตวแพทย์สมชัย  วิเศษมงคลชัย

กรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย

๑)     พระครูสมุห์สุชิน  ปริปุณโณ  

เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์     อ. เมืองระยอง

๒)    พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต  

เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย   อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี

๓)    พระครูอรรถกิจนันทคุณ (พระอาจารย์นพดล  นันทโน)     

เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา   อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

๔)    นายราชัน  ดานาพงศ์

๕)    คุณสุชัญญา  อังกุลานนท์

๖)     คุณเอื้อพันธ์  ติรกานันท์ 

๗)    พ.ต.ท.ศุภิฏพงศ์  ภักดิ์จรุง

๘)    คุณสายพิน (ป้อม)  มงคลประสิทธิ์  ร้านสวัสดี เมือง Salt Lake  UTAH

 

๖. คณะกรรมการจัดตั้ง (Initiation  List) ของมูลนิธิ  Luangta Forest Temple of America 

ประกอบด้วย

     ๑)  พระอาจารย์จำรัส  จันทโชโต 

เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ   อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

                   ๒) พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน

                                วัดป่าบ้านตาด  อ.เมือง  จ.อุดรธานี

     ๓) พระอาจารย์มานะ  เทวธัมโม   

           เจ้าอาวาสวัดถ้ำวิมานเกีย จ.กาฬสินธุ์

     ๔) พระอาจารย์มณฑน์จิตเกษม  ธัมมธโร

           เจ้าอาวาสวัดป่าภูแปก   อ.วังสะพุง  จ.เลย

     ๕) พระอาจารย์บำรุง  นวพโล

                                วัดป่าบ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี

     ๖) พระครูนิรมิตวิทยากร  (พระอาจารย์วิทยา  กิจจวิชโช)  

           เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  อ.แม่อาย   จ. เชียงใหม่

     ๗) พระอาจารย์วีระศักดิ์  ติกขวีโร

เจ้าอาวาสวัดป่านาแค  อ.นายูง  จ.อุดรธานี

     ๘) พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสมาน กตปุญโญ)

           วัดสุวรรณจินดาราม  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี

     ๙) พระอาจารย์รัฐวีร์  ฐิตวีโร

วัดป่าบ้านตาด  อ.เมือง  จ.อุดรธานี

              ๑๐) พระอาจารย์นิคม  ปัญญาธโร

         เจ้าอาวาสวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโน อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร

              ๑๑) นายตะวัน  คำสุจริต

  ๑๒) นายวิโรจน์  จิระกรานนท์

  ๑๓) คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์

  ๑๔) คุณเอื้อพันธ์  ติรกานันท์

                  ๑๕)  คุณสุพรรณ  สุขกุล

                  ๑๖) คุณสุวรรณีย์  โอวาทชัยพงศ์

              ๑๗)  คุณธัชนาภรณ์  เสนารักษ์

              ๗. การเปิดบัญชีธนาคาร และสั่งจ่ายตามบัญชีธนาคารใด ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา และในประเทศไทย ทั้งในการดำเนินการใด ๆ ของมูลนิธิ Luangta Forest Temple of America  กำหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชี ให้พระสงฆ์ ๓ ใน ๔ รูป ร่วมเปิดบัญชีกับฆราวาส อีก ๑ ท่าน  ส่วนการสั่งจ่ายในแต่ละบัญชีธนาคาร   ให้มีพระภิกษุร่วมลงนามสั่งจ่ายสองในสามองค์ ร่วมกับฆราวาสหนึ่งหรือสองคน

ในสหรัฐอเมริกา  ประกอบด้วย

๑)     พระครูวิทูรธรรมนิเทศ   

๒)    พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร

๓)    พระครูอรรถกิจนันทคุณ

๔)    พระมหาสมาน กตปุญโญ

๕)    นางอุไร  โชติกูล  ACKERBAUER

๖)     คุณนัฎฐ์กานต์  ขัตติโยทัยวงศ์

ในประเทศไทย  ประกอบด้วย

๑)     พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน

๒)    พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต

๓)    พระครูอรรถกิจนันทคุณ

๔)    พระอาจารย์มณฑน์จิตเกษม  ธัมมธโร

๕)    คุณเอื้อพันธ์  ติรกานันท์   

๖)     อาจารย์ธัชนาภรณ์  เสนารักษ์

            ๘.  คณะทำงานได้นำเงินจากผ้าป่าที่วัดภูริทัตตวนารามได้รับในงานฉลองสมโภชพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เปิดบัญชีธนาคารที่ Bank of  America ในชื่อบัญชีเหมือนชื่อบัญชีของ วัดภูริทัตตวนาราม แต่แยกเลขบัญชี  และต่อมาได้หมายเลขผู้เสียภาษี (Tax Identification Number) ที่ IRS (Internal Revenue Service และขอจดแจ้งชื่อองค์กร หรือชื่อวัด ที่ Registrar – Recorder/County Clerk เพื่อดำเนินการให้เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร( Non Profit Organization ) แล้ว

ดังนั้นจีงได้ชื่อบัญชีธนาคารในการจัดตั้งวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ดังนี้

๑)     ธนาคาร Bank of  America  ชื่อบัญชี  Buddhist Temple of  America  หมายเลขบัญชี 09691 – 33702

๒)    ธนาคาร Bank of  America  ชื่อบัญชี  Luangta Forest Temple of America

หมายเลขบัญชี  10739 – 75481

๙.  เมื่อมีบัญชีธนาคาร แสดงถึงการดำเนินการของคณะสงฆ์ในการสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แล้ว  หากประชาชนมีหลักฐานว่าได้บริจาคเพื่อการสร้างวัดป่าโคโลราโด ฯ ไว้ด้วยวิธีใด ๆ ที่ต่างจากบัญชีตามข้อ ๑๐  และมีความประสงค์จะให้คณะสงฆ์ได้นำเงินบริจาคนั้นมาใช้ในการสร้างวัด  ขอให้ส่งเอกสารที่อ้างถึงไปยังวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  เพื่อทางวัดป่าบ้านตาดจะได้ติดตามส่งจำนวนที่บริจาคนั้น มอบให้แก่คณะกรรมการจัดตั้งวัดที่คณะสงฆ์ได้แต่งตั้ง  ข้อความข้างต้นทั้งหมด ซึ่งมีการประชุมพร้อมกัน ณ ที่พักที่พักรับรองท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส  (Hilton Los Angeles Airport)  คณะสงฆ์ได้พิจารณาแล้ว จึงลงนามรับรองตามรายชื่อ ดังนี้ 

๑.      พระอาจารย์สุธรรม  สุธัมโม                                       

๒.    พระอาจารย์ณรงค์  อาจาโร                                         

๓.     พระอาจารย์สุดใจ  ทันตมโน                                      

รับมอบฉันทะจากการโทรศัพท์ ฝากถ้อยคำเห็นชอบกับความเห็นคณะสงฆ์

๔.     พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์  อัตตรักโข)

๕.     พระครูสมุห์สุชิน  ปริปุณโณ                                      

๖.      พระอาจารย์บุญมี  ธัมมรโต                                        

๗.     พระอาจารย์จำรัส  จันทโชโต                                     

๘.     พระอาจารย์มานะ  เทวธัมโม                                     

รับมอบฉันทะจากการโทรศัพท์ ฝากถ้อยคำเห็นชอบกับความเห็นคณะสงฆ์

๙.      พระอาจารย์มณฑน์จิตเกษม  ธัมมธโร                     

๑๐.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ (นพดล นันทโน)              

๑๑. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ภูสิต(จันทร์) ขันติธโร)

๑๒. พระอาจารย์บำรุง  นวพโล                                        

รับมอบฉันทะจากการโทรศัพท์ ฝากถ้อยคำเห็นชอบกับความเห็นคณะสงฆ์

๑๓. พระอาจารย์สมภพ  อภิวัณโณ                                  

รับมอบฉันทะจากการโทรศัพท์ ฝากถ้อยคำเห็นชอบกับความเห็นคณะสงฆ์

๑๔. พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา  กิจจวิชโช)               

๑๕. พระอาจารย์วีระศักดิ์   ติกขวีโร                                  

๑๖.  พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสมาน กตปุญโญ)

๑๗. พระอาจารย์วสันต์  ธีรปัญโญ                                     

๑๘. พระอาจารย์รัฐวีร์  ฐิตวีโร                                          

๑๙. พระอาจารย์นิคม  ปัญญาธโร                                     

๒๐.  พระกิติศักดิ์  เหมวัณโณ                                            

๒๑. พระชัยพฤกษ์  ชยปัญโญ                                             

                จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  รวมพลังสามัคคี  สร้างวัดป่าโคโลราโดในครั้งนี้  ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยพร้อมเพรียงกัน  ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญบริจาคในการสร้างวัด  ถวายแด่องค์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  สามารถโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ ข้างต้น ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างวัดป่าโคโลราโดฯ ได้ที่ www.luangta.com  หรือ  www.burapajan.com  และคอลัมน์ตามรอยธรรมบุรพาจารย์แห่งนี้

************


Copyright © 2559. www.burapajan.com บูรพาจารย์ บุรพาจารย์ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์ พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต