Blue Flower

 

คณะที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

๑.พระพุทธิสารสุนทร (หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน) วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

๒.พระเทพกิตติวิมล (หลวงพ่อสมาน คุณากโร) ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา/เจ้าอาวาส

วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

๓.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร

๔.พระราชวิสุทธินายก (หลวงพ่อพรมมา จัตตภโย) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)/เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

๕.หลวงพ่อเริ่มชัย ชินวังโส เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

๖.พระครูอรรถกิจนันทคุณ (หลวงพ่อนพดล นันทโน) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

๗.พระครูเนรมิตวิทยาการ (พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช) เจ้าคณะอำเภอแม่แตง (ธ)/เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

๘.พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำโพรง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
๙.พระอาจารย์สุริยัน วรคุโณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

๑๐.พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต เจ้าอาวาสวัดป่านพชัยมงคลธรรม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

คณะผู้บริหารฝ่ายสงฆ์

๑.พระอาจารย์ราชัน ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร

๒.พระอาจารย์รักษพล กุลวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

๓.พระอาจารย์กิจติศักดิ์ ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดอริโซน่าธรรมาราม รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

๔.พระครูปลัด กิตติ กิตติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดอินเดียน่าพุทธาราม รัฐอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา

 

คณะผู้บริหารฝ่ายฆราวาส

๑.คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต 

๒.อ.เศรษฐวิทย์ มณีอินทร์ 

๓.อ.ณปพน บาทชารี

๔.คุณยุทธชัย เพชรอำพล

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต

ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร

เว็บไซต์บุรพาจารย์ดอทคอม