Blue Flower

สารคดี "ท่องเที่ยวเมืองธรรมะ ไหว้พระดีเมืองสกลนคร" นำท่านสู่ดินแดนอารธรรมแห่งอีสาน ดินแดนของพระอริยสงฆ์ เปิดประตูสู่เมืองถิ่นมั่นในพุทธธรรม....

 

https://youtu.be/hU5R5C--3-8


อำนวยการผลิตโดย
รายการตะวันธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร


ตะวัน คำสุจริต
บทสารคดี