Blue Flower

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอริยสงฆ์ผู้เป็นบิดาแห่งพระป่ากรรมฐาน วัดป่าดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พระผู้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอริยสงฆ์ผู้เป็นบิดาแห่งพระป่ากรรมฐาน วัดป่าดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พระผู้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นามเดิมท่านชื่อ เสาร์ เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๒ ตรงกับวันจันทร์ เดือนยี่ ปีระกา ณ บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 
                การอุปสมบท : ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา ที่วัดใต้ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ต่อมาได้ญัตติเป็นพระธรรมยุต ณ วัดศรีทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีพระครูทา โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสีทา ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
 
                ปฏิปทา : ปกติแล้วหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ท่านไม่ค่อยชอบพูด ไม่เทศน์ มีอุปนิสัยเยือกเย็น มีพรหมวิหารธรรมประจำใจ ชอบปลูกต้นไม้ ภายหลังจากอุปสมบทแล้ว   ท่านได้เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรม แสวงหาความสงบวิเวกไปตามป่าเขาลำเนาไพร ทั้งในเขตประเทศไทย และประเทศลาว ต่อมาท่านได้จาริกปฏิบัติธรรมผ่านไปทางบ้านคำบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งรับเอาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาเป็นลูกศิษย์ สั่งสอนเรื่องภาวนา แนะนำการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ภาวนาพุทโธ
 
                การมรณภาพ : หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ท่านได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบในอุโบสถ วัดอำมาตยาราม แขวงนครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๘ สิริรวมอายุได้ ๘๒ ปี ๓ เดือน ๑ วัน ต่อมาคณะศิษย์ได้อัญเชิญสรีระขององค์ท่านมาบำเพ็ญกุศล ที่วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และได้ถวายเพลิงศพขององค์ท่านพร้อมพระหาเถระในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทุ่งศรีเมือง คือ ๑.พระศาสนดิลก (เสน ชิตโสโน) ๒. พระมหารัฐ รฏฐปาโล ๓.พระครูวิโรจน์รัตโนบล (บุญรอด นนฺตโร)
 
                คติธรรมคำสอน : “ให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์” และ “เราเกิดเป็นมนุษย์  มีความสูงศักดิ์มาก  แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ  มนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์  และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก เวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย  อย่าพากันทำ”“ทำให้ดู  มันยังไม่ดู  ปฏิบัติให้ดูอยู่ทุกวัน มันยังไม่ปฏิบัติตาม  เทศน์ให้ฟัง  มันจะฟังหรือพวกเจ้า  ข้อยเฮ็ดให้เบิ่งยังบ่เบิ่ง  เทศน์ให้พวกหมู่เจ้าฟัง  หมู่เจ้าสิฟังฤๅ” กายสุจริต  วาจาสุจริต  มโนสุจริต  พากันตั้งใจรักษากายให้บริสุทธิ์  รักษาวาจาให้บริสุทธิ์  รักษาใจให้บริสุทธิ์” “พิจารณาความตายให้มากๆ  ไม่ว่าคน  ว่าสัตว์  เกิดมาแล้วก็ต้องตาย  เพราะเกิดกับตายเป็นของคู่กัน” 
                หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กรอปด้วยศีลและธรรม มีศีลาจาริยวัตรที่งดงาม จึงสมดังพระอริยสงฆ์ผู้เป็นพระบุรพาจารย์ ผู้เป็นพระบิดาใหญ่แห่งสายพระป่ากรรมฐาน
 
อุบาสก ตะวัน คำสุจริต 
เรียบเรียง