Blue Flower

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน

วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

 หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้เป็นบุรพาจารย์ใหญ่สายพระป่ากรรมฐาน  ท่านมีลูกศิษย์มากมายทั่วทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ  เป็นพระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลและธรรม  มีศีลาจาริยวัตรที่งดงาม  เคร่งครัดในพระธรรมวินัย  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  นามเดิมท่านชื่อ  มั่น  นามสกุล  แก่นแก้ว  เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๔๑๓  ณ  บ้านคำบง  ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

 บิดาท่านชื่อคุณพ่อคำด้วง  แก่นแก้ว  มารดาท่านชื่อ  คุณแม่จันทร์  แก่นแก้ว  มีพี่น้องร่วมบิดามารดา  ๙  คน  หลวงปู่มั่น  เป็นบุตรคนโต    

การบรรพชา

 เมื่ออายุได้  ๑๕  ปี  หลวงปู่มั่น  ได้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย  ณ  วัดบ้านคำบง  บวชได้  ๒  พรรษา  ท่านได้ลาสิกขาตามคำร้องขอของบิดามารดา  เพื่อออกไปช่วยการงานทางบ้าน

การอุปสมบท

 ต่อมาเมื่ออายุได้  ๒๒  ปี  หลวงปู่มั่น   ภูริทัตโต  ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา      ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๔๓๔  ณ  วัดศรีทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 โดยมี     พระอริยกวี  (อ่อน )          เป็นพระอุปัชฌาย์

 พระครูสีทา  ชยเสโน        เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 พระครูประจักษ์อุบลคุณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 หลังจากบวชแล้ว  ท่านได้ไปอยู่ศึกษา  ปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ของท่าน  คือหลวงปู่เสาร์   กันตสีโล  ณ  วัดเลียบ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  และเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปตามสถานที่ต่างๆ ทางภาคอีสาน  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  จนท่านได้รับผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมนั้น  คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์              

การมรณภาพ

 หลวงปู่มั่น   ภูริทัตโต   ท่านถึงแก่มรณภาพในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๔๙๒               และได้ทำการถวายเพลิงสรีระสังขารเมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๔๙๓  ณ  วัดป่าสุทธาวาส  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  สกลนคร  สิริรวมอายุได้  ๘๐  ปี

ภูริทัตโตวาท  หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต

๑.ดีใดไม่มีโทษ  ดีนั้นชื่อว่าเลิศ  ได้สมบัติทั้งปวงไม่ประเสริฐเท่าได้ตน  เพราะตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง

๒.ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน
ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน
ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู
ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น

๓.ทาน  ศีล  ภาวนา ธรรมทั้งสามนี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัย ของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์อย่างแท้จริง

๔.หาคนดีมีศีลธรรมในใจ  หายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา  ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว  ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆ  เพราะเงินเป็นล้านๆ  ไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจ  เหมือนคนดีทำประโยชน์

๕.คนฉลาดปกครองตนให้มีความสุขและปลอดภัย  ไม่จำเป็นต้องเที่ยวแสวงหาทรัพย์มากมาย  หรือเที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านๆ  มาเป็นเครื่องบำรุงจึงมีความสุข

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต

เรียบเรียง