Blue Flower

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญมหากุศล สร้างพระบรมธาตุนพชัยมงคลธรรมเจดีย์ ณ วัดป่านพชัยมงคลธรรม บ้านใหม่บัวงาม ตำบลหินงาม อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ 

  ด้วยทางวัดป่านพชัยมงคลธรรม ร่วมกับคณะศรัทธา ได้ดำเนินการก่อสร้างพระบรมธาตุนพชัยมงคลธรรมเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระธาตุพระบูรพาจารย์ อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ชอบ ฐานสโม  หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่มหาบุญมี สิรินธโร หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระเจดีย์ และปรับปรุงเส้นถนนเข้าวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปกราบนมัสการ สักการะพระเจดีย์ของพุทธศาสนิกชน

พระบรมธาตุนพชัยมงคลธรรมเจดีย์
ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร สูง ๑๘ เมตร 

     มหากุศลในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา พร้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อน้อมถวายอุทิศพระราชกุศลแด่อดีตพระมหาบุรพกษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้รักชาติไทยทุกท่าน ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกัน

     วาระอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญสร้างพระบรมธาตุนพชัยมงคลธรรมเจดีย์ ครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยพร้อมเพรียงกัน ขอพลานิสงส์ที่ท่านร่วมมหากุศลทำบุญสร้างพระเจดีย์ อำนวยพรให้ท่านรู้แจ้งในธรรมอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ และมีความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ เจริญในหน้าที่การงาน สมดังตั้งใจไว้ทุกประการ
 
ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81
ชื่อบัญชี พระบรมธาตุนพชัยมงคลธรรมเจดีย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 402-494264-4 
 
พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต เจ้าอาวาสวัดป่านพชัยมงคลธรรม 
 
โทรศัพท์ 086-263-1777 
 

อานิสงส์การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์
และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เป็นที่รักของภรรยาหรือสามี
เป็นเศรษฐีทุกชาติไป
ภยันตรายใดๆ ไม่แพ้วพาน
มียศบริวารพร้อมพรัก
เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์
ผิวพรรณผุดผ่องใสดั่งทองคำ
เป็นผู้นำของปวงชน
กุศลได้เกิดเป็นพระราชา
จะบรรลุอภิญญาทั้งหก
ปิดประตูนรกโลกันต์
ประตูสวรรค์ทุกชั้นเปิด
บังเกิดเป็นจอมเทวดา
สมความปรารถนาทุกประการ
(คัมภีร์ขุททกนิกาย อปทาน และคัมภีร์มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑)

 

บุรพาจารย์ดอทคอม
www.burapajan.com