Blue Flower

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานสมโภชพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และบรรจุอัฐิธาตุ รูปเหมือนพระเดชพระคุณ พระโพธิธรรมจารย์มหาเถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

วยวัดภูริทัตตวนารามได้ก่อสร้างพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบรูพาจารย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเพื่อประดิษฐานรูปเหมือนพระโพธิธรรมาจารย์ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)  อัฐิธาตุ อัฐบริขารขององค์ท่าน และบรรจุอัฐธาตุพระบุรพาจารย์กรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยทำพิธีวางศิลามงคล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการจึงจัดพิธีฉลองสมโภชและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบรูพาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 เดือน พฤษภาคม 2554 แรม 11 ค่ำ เดือน 6

เวลา 09.30 น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต/ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา 13.00 น.  ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ (ชีพราหมณ์) รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา 18.00 น.  ทำวัตรสวดมนต์เย็น – พระเถรานุเถระที่มาร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์ฉลองเจดีย์

เวลา 19.30 น. พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
 -พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระคาถาพุทธาภิเษก
ฟังธรรมเทศนาอบรมจิตรภาวนา จากพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะผู้บวชเนกขัมมะ เจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จนถึงเวลาอันสมควร.

 

วันอาทิตย์ที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2554 แรม 12 ค่ำ เดือน 6

เวลา 09.09 น. พระเดชพระคุณ พระธรรมเมธาจารย์ ประธานในงาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหาคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ถวายสักการะ พระรัตนตรัย

- พระครูวิทูรธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม ถวายสักการะพระรัตนตรัย

- ผู้แทนวัดภูริทัตตวนาราม กล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์

- พระเดชพระคุณ พระธรรมเมธาจารย์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์

- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

เวลา 09.30 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา 13.00 น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี..และพิธีถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างวัดป่าโคโลราโดญาณสัมปันโน โดยคณะสงฆ์ คณะศิษย์วัดภูริทัตตวนาราม ร่วมกับคณะศิษย์ในองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เป็นอันเสร็จพิธี

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

วัดภูริทัตตวนาราม

(909)988-7731
www.watpu.org

 

รายนามเจ้าภาพโรงทาน

๑.โรงทานไอศครีม วัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส

- คุณตะวัน คำสุจริต คณะเว็บไซต์บูรพาจารย์ดอทคอม