Blue Flower

มติคณะสงฆ์ใหญ่ เรื่องการรักษาธาตุขันข์ของพระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

มติคณะสงฆ์ใหญ่ ฉบับที่ ๑

เรื่อง แนวทางในการรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เนื่อง ด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้อาพาธไม่สามารถลงฉันภัตตาหารที่ศาลาได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน เป็นต้นมา ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ถวายการดูแลรักษาด้วยการ แพทย์แขนงต่างๆ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดแต่การรักษายัง ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร   เพื่อ ให้การดูแลรักษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพอันเป็นการแสดงถึง ความกตัญญูกตเวที ความพร้อมเพรียงสามัคคีของคณะศิษยานุศิษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่ตามหลักพระธรรมวินัยในการถวายการอารักขาดูแลการอาพาธ ขององค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ พระมหาเถระผู้มีคุณูปการอย่างสูงยิ่ง ให้ธาตุขันธ์องค์ท่านยืนยาวนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของศิษยานุศิษย์ คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์จึงได้ร่วมประชุมหารือโดยพร้อมเพรียง กันในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ เดือน ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินตามแนวทางต่อไปนี้

๑.  คณะ แพทย์แผนปัจจุบันและคณะแพทย์ทางเลือกซึ่งถวายการดูแลรักษาพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์ใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือกตามที่ พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เห็นชอบ โดยต้องมีการประชุมหารือพิจารณาร่วมกันในการรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ได้ข้อสรุปความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ให้การประชุมทุกครั้งมีบันทึกการดูแลรักษา วิธีการรักษา และระบุชื่อแพทย์ผู้ให้การรักษาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเก็บไว้ในแฟ้มประวัติการรักษา ณ กุฏิพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เพื่อให้ความสะดวกแก่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาในการประเมินอาการอาพาธอย่างมี ประสิทธิภาพ

๒.  ข้อ สรุปความเห็นของคณะแพทย์แผนปัจจุบันและคณะแพทย์ทางเลือก ให้นำกราบเรียนเสนอต่อคณะสงฆ์ก่อน เพื่อให้คณะสงฆ์ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการถวายการรักษาใดๆ ต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ

๓.  คณะ สงฆ์พร้อมด้วยคณะแพทย์นำความเห็นที่ได้ประชุมหารือพร้อมเพรียงกันแล้วกราบ เรียนขอความเมตตาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เพื่อขออนุญาตถวายการรักษา เมื่อองค์ท่านพิจารณาเห็นควรอย่างไรก็ให้ปฏิบัติตามนั้น เพื่อให้เป็นไปตามอัธยาศัยขององค์ท่าน โดยคณะสงฆ์จะได้นำข้อสรุปแจ้งต่อพระผู้เป็นหัวหน้าวาระอุปัฏฐากประจำวันและแพทย์เวรให้ยึดถือและปฏิบัติตาม

๔.   ใน กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้แพทย์เวรที่ถวายการรักษาพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ติดต่อขอคำปรึกษาคณะแพทย์ในทันที เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และให้แพทย์เวรกราบเรียนต่อพระเถระที่ปรึกษาและพระผู้เป็นหัวหน้า วาระอุปัฏฐากประจำวันซึ่งคณะสงฆ์ได้มอบหมายให้เป็นผู้ตัดสินใจในกรณีเร่ง ด่วนให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนำขึ้นกราบเรียนขอความเมตตาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เพื่อขออนุญาตถวายการรักษา เมื่อองค์ท่านพิจารณาเห็นควรอย่างไรก็ให้ปฏิบัติตามนั้น เพื่อให้เป็นไปตามอัธยาศัยขององค์ท่าน

แพทย์ เวรและพระผู้เป็นหัวหน้าวาระอุปัฏฐากประจำวันต้องคอยระวังและป้องกันมิให้ บุคคลผู้มีโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัด เข้าอุปัฏฐากดูแลใกล้ชิดองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

๕.   การ ประชุมปรึกษาหารือของคณะสงฆ์เพื่อรับทราบความคืบหน้าการถวายการรักษา ควรจะมีเป็นประจำทุกวันในกรณีที่อาพาธหนัก และเป็นครั้งคราวทุก ๓-๗ วันในกรณีอาพาธทั่วไป โดยมีข้อสรุปบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บรักษาไว้ในแฟ้มบันทึกการประชุมของ คณะสงฆ์ โดยมอบ หมายให้พระรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่บันทึกการประชุม เก็บรักษาไว้ ณ กุฏิพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เพื่อสะดวกในการประเมินอาการอาพาธอย่างมีประสิทธิภาพ

๖.   ใน กรณีที่มีผู้เสนอแนวทางในการรักษาเพิ่มเติมใดๆ ที่นอกเหนือจากคณะแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ ให้นำเรียนขออนุญาตต่อคณะสงฆ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อน เมื่อคณะสงฆ์เห็นชอบแล้วให้เข้าร่วมปรึกษาหารือกับคณะแพทย์ชุดเดิมก่อนให้การรักษาใดๆ

๗.  ภัตตาหาร ที่จัดถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ และต้องได้รับการแนะนำจากแพทย์เวรก่อนทุกครั้งที่จะถวาย เพื่อให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนตามหลักมาตรฐานทางการแพทย์และไม่ เป็นอันตรายต่อธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ

๘.  บุคคล ผู้ถวายการนวดเพื่อบำบัดอาการอาพาธของพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ และต้องได้รับการแนะนำจากแพทย์เวรก่อนทุกครั้งที่จะถวายการนวด เพื่อให้การนวดเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อธาตุขันธ์พ่อแม่ครู อาจารย์ฯ

๙.  ให้ คณะแพทย์สรุปอาการอาพาธประจำวันนำเสนอต่อคณะสงฆ์ เพื่อมอบหมายให้พระเถระรูปใดรูปหนึ่งร่วมกับตัวแทนคณะแพทย์เป็นผู้ทำหน้าที่ ในการให้ข้อมูลอาการอาพาธของพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ แก่สาธารณชนตามโอกาสอันสมควร เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ในที่ไกลมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีความเข้า ใจที่ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ยังความพร้อมเพรียงสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ศิษยานุศิษย์

๑๐.   ขอ ให้คณะศิษยานุศิษย์พร้อมเพรียงกันปฏิบัติตามมติคณะสงฆ์นี้โดยความเคารพ เพื่อให้การรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานการแพทย์ และเพื่อให้สมพระเกียรติขององค์ท่านผู้เป็นพระมหาเถระผู้มีคุณูปการอย่างสูง ยิ่งต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หากมีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมติคณะสงฆ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามธรรมแล้ว ให้คณะสงฆ์พิจารณาดำเนินการตามสมควรต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน 
(พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน)

ตัวแทนคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ 

www.luangta.com