Blue Flower

บันทึกการประชุมคณะสงฆ์ใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การถวายการรักษาอาการอาพาธพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ณ ห้องประชุมชั้น  ๑๑ ตึก ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิริราช 

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งมติคณะสงฆ์ใหญ่ ฉบับที่ ๑ เรื่อง แนวทางในการรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ

พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา ประธานที่ประชุม มอบหมายให้พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยที่ประชุมคณะสงฆ์ใหญ่ในวันนี้ประกอบด้วยพระเถรานุเถระและพระสงฆ์ ศิษยานุศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ จำนวน ๓๙ รูป มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบมติคณะสงฆ์ใหญ่ ฉบับที่ ๑ เรื่อง แนวทางในการรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ

วาระที่ ๒ สรุปอาการอาพาธหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

          ศาสตราจารย์ นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชผู้ถวายการรักษาอาการอาพาธพ่อแม่ ครูอาจารย์ฯ สรุปอาการอาพาธพอสังเขปดังนี้

          พ่อ แม่ครูอาจารย์ฯ เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ต่อมาเวลา ๑๖.๒๐ น. คณบดีในนามประธานคณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการตรวจรักษาต่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้คณะแพทย์ตรวจเช็คทุกระบบและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน (set priority) คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชได้ทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สรุปผลการวินิจฉัยดังนี้

๑. ภาวะขาดสารอาหารและน้ำ

๒. ภาวะลำไส้เล็กส่วนต้นอุดตัน

๓. ปอดอักเสบ มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย

     ๔.  แผลที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้ายมาจากเลือดเลี้ยงไม่พอ

     ๕.  หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ

คณะ แพทย์ได้กราบเรียนเสนอมติคณะแพทย์เกี่ยวกับวิธีการรักษาต่อคณะสงฆ์เมื่อวัน ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ และร่วมกันกราบขอเมตตาอนุญาตต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ขอใส่สายหลอดเลือดดำโดยปฏิบัติการในห้องปลอดเชื้อเพื่อให้สารอาหารและน้ำได้ อย่างปลอดภัย และขอเมตตาอนุญาตดูดน้ำออกจากปอดข้างซ้ายเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยหอบจากภาวะ น้ำท่วมปอด ซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เมตตาอนุญาตทั้ง ๒ ข้อ ขณะนี้คณะแพทย์ได้ดำเนินการในข้อแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนข้อที่ ๒ จะได้ดำเนินการต่อไปเมื่อองค์หลวงตามีธาตุขันธ์แข็งแรงขึ้น

ในการถวายการรักษาต่อองค์หลวงตา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและปราศจากการติดเชื้อ คณะแพทย์มีมติเสนอต่อคณะสงฆ์ดังนี้

๑.  ยา สารแปลกปลอม หรือวิธีการรักษาอื่นใดนอกเหนือจากมติที่ประชุมของคณะแพทย์รพ.ศิริราช คณะแพทย์ไม่อนุญาตให้กระทำการโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คณะแพทย์อนุญาตให้แพทย์และบุรุษพยาบาลของรพ.ศิริราชเท่านั้นเป็นผู้ถวายยา และถวายการรักษาองค์หลวงตา

๒.  ภายในห้องพักองค์หลวงตา ขอให้มีพระอุปัฏฐากวาระละไม่เกิน ๒ รูป และบุรุษพยาบาล ๒ คน ซึ่งมาจากรพ.ศิริราชและรพ.อุดรธานี 

๓.     การนวดบำบัด อนุญาตให้เฉพาะพระอุปัฏฐากเท่านั้น มิให้บุคคลอื่นเข้าไปถวายการนวด

ศาสตราจารย์ นพ.จอมจักร จันทรสกุล กราบ เรียนความคืบหน้าการถวายการรักษาแผลที่นิ้วหัวแม่เท้าด้านซ้ายว่า แผลดีขึ้นเป็นลำดับ หากไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาอื่นใดมาแทรกซ้อน คาดว่าอีกประมาณ ๒ เดือนแผลจะหายเป็นปกติ นอกจากนี้ยังดูแลรับผิดชอบในเรื่องการถวายสารอาหารและน้ำให้เหมาะสมและเพียง พอกับธาตุขันธ์องค์หลวงตา

วาระที่ ๓ สรุปปัญหาและอุปสรรคในการถวายการรักษา

พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  กล่าวในที่ประชุมว่า การตัดสินใจรักษาใดๆ ขึ้นอยู่กับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ จะอนุญาตให้ดำเนินการ

พระอาจารย์นพดล นันทโน วัดป่าดอยลับงา จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า

๑.    เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งแพทย์ของรพ.ศิริราชเพิ่มเติม โดยมีคณบดีเป็นประธานคณะแพทย์รพ.ศิริราช สำหรับรายชื่อแพทย์ผู้ถวายการรักษา ทางรพ.ศิริราชจะได้แจ้งต่อคณะสงฆ์ต่อไป

๒.    เสนอ ให้ที่ประชุมแต่งตั้งแพทย์ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ ๒ ท่าน ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับพระวินัยและปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติของพระกรรมฐาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมของคณะแพทย์ศิริราช ทำหน้าที่ประสานให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีระหว่างแพทย์พยาบาลผู้ ถวายการรักษาองค์หลวงตา

๓.    เสนอ ให้มีผู้แทนคณะแพทย์รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น และรพ.ศูนย์อุดรธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมของคณะแพทย์ศิริราช เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาองค์หลวงตาให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมไว้หากองค์หลวงตาประสงค์จะกลับไปรักษา ณ วัดป่าบ้านตาด

พระอาจารย์กนก กนโก วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี กล่าวโดยสรุปปัญหาและอุปสรรคดังนี้

๑.     บุรุษพยาบาลของรพ.ศิริราชยังไม่คุ้นเคยกับอัธยาศัยขององค์หลวงตา จึงขอให้มีเฉพาะบุรุษพยาบาลของรพ.อุดรธานีเท่านั้น

๒.    ควรห้ามมิให้พระสงฆ์และฆราวาสเข้ากราบเยี่ยมองค์หลวงตา เพื่อปลอดเชื้อและมิให้เป็นการรบกวนองค์ท่าน

วาระที่ ๔ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ที่ประชุมคณะสงฆ์พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังนี้

๑.     มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะแพทย์รพ.ศิริราชทุกประการ และขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

๒.     มี มติเห็นชอบตามข้อเสนอของพระอาจารย์นพดล ให้แต่งตั้งแพทย์รพ.ศิริราชเพิ่มเติม มีแพทย์ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ ๒ ท่าน และให้มีผู้แทนคณะแพทย์จากรพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น และรพ.ศูนย์อุดรธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมของคณะแพทย์ศิริราชทุกครั้ง

๓.     มี มติเห็นชอบกับพระอาจารย์สุดใจซึ่งสอดคล้องกับมติคณะสงฆ์ใหญ่ ฉบับที่ ๑ เรื่อง แนวทางในการรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ จะเป็นผู้พิจารณาเห็นควรอย่างไรก็ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามนั้น เพื่อให้เป็นไปตามอัธยาศัยขององค์ท่าน

๔.   คณะ สงฆ์เห็นควรให้บุรุษพยาบาลจากรพ.ศิริราชเป็นผู้ถวายการรักษาซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบของรพ.ศิริราช แต่ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับอัธยาศัยขององค์ท่าน คณะสงฆ์เห็นควรให้มีบุรุษพยาบาลจากรพ.อุดรธานีคอยให้คำแนะนำและร่วมปฏิบัติ หน้าที่

๕.   คณะ สงฆ์เห็นควรให้มีพระเถระที่ปรึกษาเป็นวาระอยู่ประจำรพ.ศิริราชคราวละ ๑-๒ รูป ทำหน้าที่ร่วมกับท่านพระอาจารย์สุดใจในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของพระสงฆ์ และฆราวาสผู้ขอเข้ากราบเยี่ยมองค์หลวงตา และให้ข้อมูลอาการอาพาธ โดยคณะสงฆ์จะได้แจ้งรายชื่อพระเถระที่ปรึกษาให้ทางรพ.ศิริราชได้รับทราบต่อไป

ท่านพระอาจารย์อุทัย สิริธโร ประธานที่ประชุมคณะสงฆ์ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า มติคณะสงฆ์ใหญ่ ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางในการรักษาธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ฯ มี ความรอบคอบและรัดกุมดีแล้ว จึงขอให้อ่านทบทวนมติคณะสงฆ์ใหญ่ต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งคณะสงฆ์ในที่ ประชุมทุกรูปเห็นชอบเป็นเอกฉันท์และมีมติยืนยันให้ยึดถือมติคณะสงฆ์ใหญ่ฉบับ ดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความพร้อมเพรียงสามัคคีของคณะสงฆ์และคณะศิษยา นุศิษย์ การยึดถือและปฏิบัติตามมติคณะสงฆ์ใหญ่นี้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมดีแล้ว ในตอนท้ายการประชุมที่ประชุมคณะสงฆ์ได้อนุโมทนากับคณะแพทย์และคณะ ศิษยานุศิษย์ทุกฝ่ายที่พร้อมเพรียงร่วมกันแก้ปัญหาและยินดีดำเนินการปฏิบัติ ตามมติที่ประชุมนี้โดยเคร่งครัดสืบไป

ข้อมูลจาก
www.luangta.com