Blue Flower

แถลงการณ์ฉบับที่ ๔ ของคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง หลวงตามหาบัวฯ เข้ารับการรักษา ณ รพ.ศิริราช วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่บ่ายวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน พบว่าในช่วง ๔ วันที่ผ่านมา อาการอาพาธด้านต่างๆ ดีขึ้นเรื่อยตามลำดับ สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ไอน้อยลง เสมหะลดลง แต่ยังมีอาการเหนื่อย ไม่มีไข้ จำวัดได้ดี สามารถรับอาการทางหลอดเลือดดำได้ทั้งหมด และแผลที่เท้าซ้ายดีขึ้น 
  อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๑๕ น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จมาเยี่ยมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ห้องพัก ณ ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๖ ตะวันตก เป็นเวลา ๑๐ นาที โดยได้ทรงสอบถามอาการอาพาธของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ด้วยความห่วงใย
  คณะแพทย์ฯ จึงแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
www.luangta.com